Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
#


Op het gebied van subsidies, innovatie en
financieringen zijn er vrijwel dagelijks
nieuwe interessante ontwikkelingen.
PNO volgt deze ontwikkelingen
op de voet en houdt u op de
hoogte.

Rutte III presenteert nieuw regeerakkoord

Vertrouwen in toekomst met subsidies

Onder de naam 'Vertrouwen in de Toekomst', presenteerde Rutte III deze week het gloednieuwe regeerakkoord voor de periode 2017-2021. Het akkoord is een concretisering van de nogal oppervlakkige plannen uit de Miljoenennota van vorige maand. Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste plannen op het gebied van subsidies en stimuleringsmaatregelen.


Winstbelasting omlaag

Het nieuwe kabinet wil Nederland aantrekkelijk houden voor bedrijven, onder andere door een lage winstbelasting. Daarom wordt het algemene tarief voor de vennootschapsbelasting stapsgewijs verlaagd, van de huidige 25% naar uiteindelijk 21% in 2021. Speciaal voor het mkb gaat het lage opstaptarief van de eerste schijf (tot 200.000 euro) van 20% naar 16%. De eerdere plannen om de schijf van het opstaptarief te verhogen naar 350.000 euro gaan overigens niet door.


WBSO

Het regeerakkoord gaat niet specifiek in op de WBSO-subsidie. De verwachting is dan ook dat de eerdere plannen rondom de nieuwe percentages definitief zullen worden. Zekerheid daarover is er pas later: in november worden de wijzigingen officieel bekend gemaakt.


Innovatiebox

Het effectieve vennootschapsbelastingtarief voor de innovatieve winst in de Innovatiebox wordt aangepast. Dit gaat van 5% naar 7%. De gevolgen van de wijzigingen uit het regeerakkoord kunt u zien in het volgende rekenvoorbeeld:

Stel: een innovatief bedrijf heeft een belastbare winst van 1 miljoen euro, waarvan 250.000 euro als innovatieve winst voor de innovatiebox wordt aangemerkt. Dit bedrijf betaalt in 2017 aan vennootschapsbelasting een bedrag van 190.000 euro, wat neerkomt op een effectief belastingtarief van 19%. Op basis van de voorgestelde fiscale regels voor 2021 zal dit bedrijf aan vennootschapsbelasting een bedrag betalen van 165.000 euro, wat neerkomt op een effectief tarief van 16,5%. Per saldo gaat dit bedrijf er op basis van deze voorstellen op vooruit.


MIT, Innovatiekrediet, SBIR

Het mkb heeft een belangrijke rol bij het Nederlandse innovatiebeleid. De overheid wil die rol blijven versterken, onder meer door:

 • uitbreiding van de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT);
 • uitbreiding van de Innovatiekredieten voor het mkb;
 • het vaker inzetten van de SBIR, een instrument waarbij de overheid als ‘launching customer‘ het bedrijfsleven betrekt bij nieuwe innovaties rondom specifieke onderwerpen.

Topsectorenbeleid

Het topsectorenbeleid is gericht op samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Daarbij komt meer nadruk op maatschappelijke thema’s en de economische kansen die deze bieden. De focus zal komen te liggen op de volgende drie grote maatschappelijke thema’s:

 • energietransitie/duurzaamheid;
 • landbouw/water/voedsel; en
 • quantum/hightech/nano/fotonica.

Fundamenteel en toegepast onderzoek

Het kabinet wil jaarlijks 200 miljoen euro gaan investeren in fundamenteel onderzoek. Daarnaast komt 200 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek. Onderdeel daarvan is een extra investering bij grote technologische instituten die aantoonbaar aan marktbehoeften tegemoetkomen en voor publiek-private samenwerking (PPS) van universiteiten en hogescholen met het bedrijfsleven.


Energiesubsidies

Een groot deel van de plannen hebben betrekking op duurzaamheid en energie.

De stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+) wordt verbreed en gaat ook andere emissiereductie-technologieën stimuleren. Meer hierover leest u in het aparte SDE-artikel.


Andere energieplannen:

 • De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd tot een nieuwe regeling. Die modernisering is gewenst, onder andere omdat de kosten van zonnestroom zullen dalen, zodat er met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.
 • Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.
 • Verlenging van de subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen (EDS).

Andere regelingen

Tot besluit nog enkele nieuwe regelingen die het regeerakkoord noemt:

 • Instelling van een nieuw fonds voor het Groningse aardbevingsgebied. Dit fonds gaat jaarlijks zo’n 50 miljoen investeren in de leefbaarheid en economie van de Groningse gaswinningsregio.
 • Een nieuw bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. Dit gaat boeren helpen bij het financieren van innovaties en de overname van een gezinsbedrijf.
 • De huidige loonkostensubsidies uit de Participatiewet worden vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, en de gemeente vult het inkomen aan.

Wilt u meer weten over de bovenstaande wijzigingen en nieuwe regelingen?

Als u vragen heeft dan helpen wij u natuurlijk graag. Neem dan contact op met uw PNO-consultant.

Vraag over subsidie?

Wij helpen u

Artikelen in de Subsidieflits van 12 oktober 2017:

Regeerakkoord
WBSO
SDE+ en regeerakkoord
UTILE project
Gebruik van dit artikel of delen hieruit is toegestaan, mits daarbij PNO Consultants als bron wordt vermeld.


Gepubliceerd op: 12/10/2017