Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
SDE+ - de stand van zaken 2015
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

SDE+ : de stand van zaken 2015

De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) is een populaire subsidie met een omvangrijk budget (3,5 miljard euro in 2015), die ondernemers aanzet om duurzame energie op te wekken. Een gedetailleerd verloop van de stand van zaken in 2015 vindt u hieronder.

Wilt u meer weten?

Visie op de stand van zaken

Oktober 2015  Het budget voor de SDE+ in 2015 is volledig vergeven. Volgend jaar komt de energieregeling weer terug, dan met een budget van 8 miljard euro en twee subsidierondes.  
   
September 2015  De spanning stijgt onder de aanvragers. RVO is namelijk begonnen met het versturen van de eerste afwijzingen. Dit biedt kansen voor de organisaties die nog 'in de race zijn', want ook de toezegging van subsidie blijft gestaag doorlopen. Nu tijdens de laatste stand van zaken (24 september) blijkt dat 3,4 miljard euro subsidie is vergeven, lijkt het erop dat het volledige budget op korte termijn écht is vergeven. 
   
Augustus 2015  Sinds 30 juli is het aangevraagde budget (vanwege een aantal afwijzingen) licht gedaald. Het toegekende budget neemt daarentegen wel snel toe. De afgelopen twee weken heeft RVO namelijk ruim 500 miljoen euro subsidie toegekend aan verschillende projecten. Dit budget is vooral besteed aan de productie van elektriciteit via windenergie.

Als de budgettoezegging met deze snelheid doorgaat kan het beschikbare budget in de komende twee weken bijna volledig verdeeld worden. Dat betekent meteen ook dat snel duidelijk wordt welke projecten er buiten budget vallen en in 2016 opnieuw hun kansen kunnen beproeven.
   
Juli 2015 30 juli: Het lijkt erop dat de markt zich bewust is van de lage slaagkans van de SDE+. Sinds de stand van zaken op 16 juli is het aangevraagde budget namelijk met ‘slechts’ 3 miljoen gestegen. Het toegekende budget neemt daarentegen wel met grote stappen toe. De afgelopen twee weken heeft RVO namelijk bijna 600 miljoen euro subsidie toegekend aan verschillende projecten. Dit budget kwam vooral ten goede aan de productie van hernieuwbare warmte en warmte-kracht-koppelingsinstallaties.

Ondanks dat de SDE+ voor dit jaar op z’n beloop is, zijn de voorbereidingen voor volgend jaar al in volle gang. Juist omdat er nu voldoende tijd is om een project goed voor te bereiden en met het vooruitzicht dat het budget volgend jaar flink toeneemt, is dit een goed moment om te starten met een SDE-project. Heeft u hier hulp bij nodig? Maak gebruik van de expertise van onze SDE-experts.

16 juli: De afgelopen twee weken is bijna een miljard euro aan SDE-aanvragen toegekend. Het overgrote deel van dit bedrag (700 miljoen) gaat naar wind-op-land-projecten. Op 16 juli is aan ongeveer 75% van de ingediende windprojecten subsidie toegekend. Ondanks dat in het begin van de SDE-openstelling massaal subsidie is aangevraagd voor biomassaprojecten, komt het budget nu vooral ten goede aan de bouw van windparken. Door deze grote toekenningsslag is nu 1,6 miljard euro van het totale budget van 3,5 miljard euro vergeven en is er dus nog een kleine 2 miljard over. De kans dat projecten die recentelijk zijn ingediend ondanks het uitgeputte budget nog in aanmerking komen voor subsidie wordt hiermee dus opnieuw kleiner.

2 juli: Ondanks de ruime overtekening van het totale SDE+ budget blijven organisaties subsidie aanvragen. Zo blijkt dat bij de stand van zaken op 2 juli de budgetclaim is gestegen tot maar liefst 6,6 miljard euro. Dit komt voornamelijk omdat twee kolencentrales alsnog subsidie hebben aangevraagd voor bij- en meestook van biomassa. Bij voldoende afwijzingen kunnen deze aanvragen mogelijk toch in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Overigens kan de indiening van de kolencentrales ook een strategische achtergrond hebben, om zo bij Economische Zaken de noodzaak voor extra SDE+ budget in 2016 concreet te maken.
   
Juni 2015 18 juni: Ondanks dat bij de vorige stand van zaken (4 juni) bleek dat het SDE+ budget voor 2015 ruimschoots was overtekend, is het aangevraagde budget opnieuw gestegen. Bij vrijval van dit budget, bijvoorbeeld door afwijzing van aanvragen uit eerdere fases, komen deze projecten eventueel toch in aanmerking voor SDE+ subsidie. Deze kans is overigens wel zeer klein. Mogelijk gevolg van deze enorme overtekening is dat afgewezen projecten opnieuw meedoen in 2016. Dit zou dus kunnen betekenen dat het SDE+ budget voor volgend jaar nu al onder druk komt te staan…

4 juni: De stand van zaken van 4 juni laat een onverwacht grote groei zien van de budgetclaim. De claim is 1,4 miljard euro hoger dan het beschikbare budget van 3,5 miljard. De toename is met name toe te schrijven aan nieuwe aanvragen voor vergistingsinstallaties. In totaal zijn 33 nieuwe aanvragen ingediend voor vergisters in combinatie met warmte, warmte-krachtkoppeling of groengas. Daarnaast heeft de kans op uitputting van het budget ertoe geleid dat partijen versneld, en tegen een lager basisbedrag, projecten hebben ingediend. De overschrijding van het budget is met name een tegenvaller voor de nieuwe categorie 'bijstook van biomassa in kolencentrales'. Deze projecten moeten wachten tot volgend jaar voor een nieuwe kans op SDE+-subsidie.
   

Mei 2015

De stand van zaken van 7 mei laat weinig verandering zien ten opzichte van het vorige meetpunt. De meeste aanvragers hebben aan het begin van fase 2 ingediend om de slaagkans van hun project te maximaliseren. Hoewel fase 3 al open is, loopt de RVO achter met de bekendmaking van de budgetclaim. Omdat in fase 3 een groot gedeelte van de nieuwe windparken op land zijn ingedeeld, is het de verwachting dat we een flinke groei van de budgetclaim gaan zien. Het volgende meetpunt is dan ook van grote betekenis.
   
 April 2015
Direct bij de openstelling van de SDE+ zijn volop aanvragen voor bio-olieketels ingediend. Ook worden er in de voedingsmiddelenindustrie steeds meer vetbranders bijgeplaatst om naast de productie van warmte door aardgas ook duurzame warmte op te wekken met SDE-subsidie. Vaak zijn de brandstoffen namelijk lokaal beschikbaar als restproduct en kan er een slimme combinatie worden gemaakt. Bijvoorbeeld door restanten van bakvetten of dierlijke vetten in te zetten als (extra) brandstof in een aardgasketel.
   
Maart 2015
Nog geen 24 uur na de openstelling van de SDE+ op 31 maart is bijna een derde van het totale subsidiebudget (3,5 miljard) geclaimd. Hiermee is de subsidieregeling voor de productie van duurzame energie een stuk voortvarender begonnen dan vorig jaar. Toen was na dag één slechts 84,1 miljoen euro subsidie aangevraagd. De oorzaak van deze enorme stijging is grotendeels te danken aan de 44 aanvragen (in totaal 47 aanvragen) die werden ingediend voor de productie van hernieuwbare warmte. Daarnaast is opvallend dat ondanks de hoge kosten (14,1 ct/kWh) er ook een drietal aanvragen zijn ingediend voor Zon-PV-installaties.