Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 - 838 13 81
systeemintegratiestudies slider
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Topsector energieprojecten: systeemintegratiestudies

Subsidie voor haalbaarheidsstudies naar energieopslag en -conversie

Doet u haalbaarheidsstudies of milieustudies naar energieopslag en -conversie? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie via het programma Systeemintegratiestudies. Dit valt onder de Topsector energieregelingen. Per project is maximaal 50.000 euro beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen in jaarlijkse aanvraagrondes op basis van ‘first come, first serve’. Door grote belangstelling is het beschikbare jaarbudget van dit jaar echter inmiddels (vrijwel) uitgeput. In 2018 is er een nieuwe aanvraagronde. Wij helpen u graag om voor uw plannen een andere subsidieregelingen te vinden. Of uw plannen gereed te maken voor 2018.


Contact button

Wilt u meer weten?

Doel van systeemintegratiestudies

De overheid wil nieuwe technologie stimuleren op het gebied van energieopslag en energieconversie. Via het programma Systeemintegratiestudies stimuleert ze daarom onderzoeken naar energieopslag- en conversietechnologie. Het gaat daarbij om het verkennen van een nieuw technisch concept of idee op dit gebied via een zogenaamde systeemintegratiestudie. In de verkenning kan het gaan om een nieuwe technologie of om nieuwe technologische concepten of diensten. Studies kunnen plaatsvinden op drie niveaus: 
  • lokaal of decentraal niveau: het gaat hier om projecten in de gebouwde omgeving
  • regionaal niveau: het gaat hierbij om projecten die zijn gekoppeld aan distributienetten voor elektriciteit en gas, maar ook aan warmte- en stoomnetten
  • nationaal niveau: het gaat hierbij om grootschalige toepassingen die zijn gekoppeld aan transmissienetten voor elektriciteit en gas

Voor wie is subsidie systeemintegratiestudies?

Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit ten minste één ondernemer. Verder gelden de volgende voorwaarden:
  • Een systeemintegratiestudie moet in ieder geval aangeven wat de technische levensvatbaarheid en het oplossend vermogen zijn van de betreffende techniek of het beoogde technische concept.
  • Gaat het om een technologieontwikkeling? Dan moet deze technologie worden ingebed binnen de energiewaardeketen (of eventueel andere sectoren).
  • Er moet een goede onderbouwing zijn van het verdienmodel van de techniek of het concept. Daarbij hoort een indicatie van de benodigde investeringen en partners.
  • U moet niet-technische factoren benoemen die van belang zijn bij de toepassing van het concept of de technologie in de markt. Denk aan maatschappelijke of juridische factoren.

Subsidie systeemintegratiestudies aanvragen

Wilt u zelf subsidie aanvragen voor een systeemintegratiestudie-traject? Vraag onze energie-experts om advies. Wij helpen u graag om van uw aanvraag of project een succes te maken. Neem gerust contact met ons op.