Direct contact? Bel 088 - 838 13 81

Direct contact?
Bel 088 – 838 13 81
Interreg - 2 Zeeen
Met subsidies stimuleren overheden
bedrijven en organisaties om bepaalde
activiteiten uit te voeren. Activiteiten die
aansluiten op thema’s die belangrijk zijn
voor uw regio, Nederland of Europa.

Met de juiste subsidie kunt u dus niet alleen
uw eigen doelen behalen. U levert bovendien
een bijdrage aan het oplossen van de
grotere uitdagingen in onze maatschappij.

Interreg: samenwerking voor innovatie & duurzaamheid

Interreg 2 zeeen Het Interreg 2 Zeeën-programma heeft een budget van 256 miljoen euro voor de periode 2014 – 2020. Het 2 Zeeën-gebied omvat de kustregio’s van vier EU-lidstaten langs de zuidelijke Noordzee en het Kanaal: het Verenigd Koninkrijk, België (Vlaanderen), Frankrijk (Noord-Frankrijk) en Nederland (de hele kustlijn van Zeeland tot en met Texel). Alle projecten binnen dit programma hebben als hoofddoel om de maritieme grens te ‘overbruggen’ en moeten daarom minimaal één Engelse partner omvatten en een partner uit één van de andere landen. Het programma draagt voor 60% bij aan de kosten.

Wilt u meer weten?

Doelen van subsidie Interreg 2 Zeeën

Er is subsidie mogelijk binnen de volgende doelstellingen:

  • verbetering van de randvoorwaarden voor innovatie (bijvoorbeeld clustervorming of het opzetten van een gezamenlijk financieringsinstrument);
  • bevordering van innovatie (onder meer pilots met key enabling technologies in de maritieme industrie);
  • ontwikkeling van sociale innovatie in verband met maatschappelijke uitdagingen (onder andere het opzetten van platforms);
  • uitbreiding van de invoering van koolstofarme technologieën en toepassingen door bedrijfsleven, overheid en burgers (bijvoorbeeld getijde- en golfenergie);
  • verbetering van het aanpassingsvermogen van publieke en private actoren om hun klimaatadaptatiemaatregelen beter te coördineren en de weerbaarheid te vergroten;
  • bevordering van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen door de invoering van nieuwe oplossingen voor een groenere economie (recycling, afval op zee).

Voor wie is Interreg 2 Zeeën?

Dit programma heeft als doelgroep onder ander het mkb, ontwikkelingsmaatschappijen, regionale en lokale overheden, kennisinstellingen, intermediaire organisaties, technologiecentra en onderwijsinstellingen. Het indienen van een aanvraag vindt plaats door een twee-staps procedure. Eerst dient u een beknopt projectvoorstel (maximaal twee A4) in. Indien het Interreg-programma uw voorstel geschikt vindt, wordt u uitgenodigd voor het indienen van een volledig voorstel. U kunt tot en met 1 maart 2017 een nieuwe aanvraag indienen. 

Welke Interreg-programma‘s passen bij u?

Met de verschillende Interreg-programma's, -doelen en -regio's is het van belang om uw Interreg-strategie zorgvuldig te bepalen. Te meer omdat uw project voor subsidies uit meerdere Interreg-programma's in aanmerking kan komen. Neem dan ook contact op met onze Interreg-specialist om te bespreken wat de beste Interreg-strategie is voor uw project of activiteiten.